طریقه ساخت json توسط asp.net webform

 

وب سایت شما حتما باید ورژن 4.5 باشد ، درصورتیکه وب سایت شما با نسخه دیگری ساخته شده باشد باید ورژن آن را عوض کنید 

 

 

 

 

   <system.web>

      <compilation debug="true" targetFramework="4.5" />

      <httpRuntime targetFramework="4.5" />

    </system.web>

2-

اضافه کردن refrence   که در فهرست به نام WCF Service ثبت شده است .

در این پروژه اسم فایل را MyService.svcنوشته ایم :

 

 

اضافه کردن فایل مربوط به سرویس

 

جستجوی : ServiceModel و انتخاب System.ServiceModel.Web 

و اضافه کردن System.Runtime.Serialization

 

 

 

تنظیمات وب کانفیگ دقیقا بر اساس منطق زیر

 :

<system.serviceModel>

    <services>

      <service name="WebApplication2.MyService">

        <endpoint address="../MyService.svc" binding="webHttpBinding" contract="WebApplication2.IMyService" behaviorConfiguration="webBehaviour"/>

      </service>

    </services>

    <behaviors>

    <endpointBehaviors>

      <behavior name="webBehaviour">

        <webHttp/>

      </behavior>

    </endpointBehaviors>

    <serviceBehaviors>

      <behavior name="">

        <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>

        <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>

      </behavior>

    </serviceBehaviors>

  </behaviors>

    <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true"

      multipleSiteBindingsEnabled="true" />

  </system.serviceModel>

 

 

 

 

اضافه کردن using System.ServiceModel.Web;  به فایل IMyService.cs و MyService.svc

 

 

تعریف کلاس kwStatus برای خروجی تابع که نتیجه و پیغام را بر میگرداند .

این کلاس هر کجا می تواند نوشته شود فقط ویژگی     DataContract     را باید داشته باشد و پس از ان متد LOGIN را در MyService اضافه می کنیم :

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Runtime.Serialization;

using System.ServiceModel;

using System.ServiceModel.Web;

using System.Text;

namespace WebApplication2

{

    [DataContract]

    public class kwStatus

    {

        public kwStatus(string _status, string msg)

        {

            this.Status = _status;

            this.msg = msg;

        }

        [DataMember]

        public string Status { get; set; }

        [DataMember]

        public string msg { get; set; }

    }

    public class MyService : IMyService

    {

        public void DoWork()

        {

        }

        public kwStatus login(string Username, string Password)

        {

            kwStatus _kwStatus;

          

            if (Username=="karnaweb" && Password=="123456")

            {

                _kwStatus = new kwStatus("ok", "خوش آمدید");

            }

            else

            {

                _kwStatus = new kwStatus("fail", "نام کاربری یا رمز ورود اشتباه است");

            }

            return _kwStatus;

        }

    }

}

 

 

حالا متند Login را باید در فایل IMyService.cs  بازنویسی کنیم :

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Runtime.Serialization;

using System.ServiceModel;

using System.ServiceModel.Web;

using System.Text;

 

namespace WebApplication2

{

 

 

 

    // NOTE: You can use the "Rename" command on the "Refactor" menu to change the interface name "IMyService" in both code and config file together.

    [ServiceContract]

    public interface IMyService

    {

        [OperationContract]

        void DoWork();

 

 

 

        [OperationContract]

        [WebInvoke(Method = "GET", ResponseFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Wrapped, UriTemplate = "login/{Username}/{Password}")]

        kwStatus login(string Username, string Password);

 

 

    }

}

 

 

 

حالا پروژه را اجرا کنید و ساختار URL را بر اساس UriTemplate که در بالا وارد کرده ایم + آدرس لوکال هاست :

http://localhost:28022/MyService.svc/login/karnaweb/123456

 

دانلود سورس کد به مطلب ارائه شده امتیاز بدهیدArun

هادی جعفری


  • مطلب چه طور بود؟ سوالی در این باره دارید؟ در بخش نظرات مطرح نمایید.